กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกับ PDPA ที่หน่วยงานของรัฐต้องรู้

หน่วยงานของรัฐต่างพร้อมใจส่งบุคลากรร่วมอบรมโครงการ “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นด้านความแตกต่างระหว่าง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายทั้งสองฉบับ และสามารถปรับใช้ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องมีแบบแผน

- 394580 0 - ภาพที่ 1

ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่าความเป็นมาของโครงการว่า “เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา หน่วยงานของรัฐจํานวนมากตื่นตัวในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานของรัฐต่างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งมีบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว ทําให้หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เกิดความสับสน ไม่มั่นใจว่าหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ แบบไหน อย่างไร

ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของรัฐที่เข้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งบุคลากรมาร่วมอบรมโครงการนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และอีกทั้งผู้เข้าร่วมอบรมยังมีโอกาสได้พูดคุย ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยกับวิทยากรในช่วงท้ายของการอบรมอย่างใกล้ชิด เพิ่มความรู้ความเข้าใจในประเด็นข้างต้น“

อาจารย์เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิทยากรกิตติมศักดิ์ของโครงการฯ กล่าวให้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายทั้งสองฉบับต่อหน่วยงานของรัฐตอนหนึ่งว่า
“การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานราชการ เพราะกระบวนการทำงานราชการส่วนใหญ่อยู่ในฐานะเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคือคนที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล ตามมุมมองของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของประชาชน หรือแม้แต่บุคลากรหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานเอง

ดังนั้นหน่วยงานราชการถือว่ามีส่วนในความรับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่แพ้หน่วยงานเอกชนเช่นกัน ซึ่งในการอบรม เราจะมาอธิบายเรื่องการทำงานภายใต้กฎหมายทั้งสองตัวอย่างสมดุล ทั้งกฎหมายข้อมูลข่าวสารเดิมที่ใช้กันอยู่แล้วสำหรับหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่งประกาศใช้”

- 394573 1 - ภาพที่ 3

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร – ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และและประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และผู้อำนวยการโครงการ “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ” โ

ครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาให้ภาพรวมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนอาจารย์ ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา – ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะบรรยายถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ ขณะที่อาจารย์วนิดา สักการโกศล – อดีตผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

และอาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ – ข้าราชการบํานาญ (อดีตผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่าง กฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยทำให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับว่าหน่วยงานรัฐควรทำเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหนอย่างไร

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมของบุคลากรจากทุกหน่วยงานของรัฐ ทางโครงการจึงได้กิจกรรมอบรมเพิ่มเติมดังนี้
• รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 กรุงเทพฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
• รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย
• รุ่นที่ 5 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
• รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท

ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้จากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อีกด้วย สามารถดูรายละเอียดการสมัครอบรมโครงการ “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ” ได้ที่ https://nidalaw.or.th/oia-pdpa-training/ หรือ LINE OA : @pdpagov หรือสอบถามที่ คุณอาทิตย์ เบอร์โทรศัพท์ 080-071-9899

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: PDPA Thailand

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ