กรมการท่องเที่ยว เชิญผู้สนใจร่วมประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่ และนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

Lazada

วันที่ 29 กันยายน 2564 : นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยกระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “ประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่ ประจำปี 2564 และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 900,000 บาท

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิตคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การตัดสินการประกวดฯ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-618-7781-4

- 22222 0 - ภาพที่ 1

- 1111 1 - ภาพที่ 3