กรมชลประทาน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า

กรมชลประทาน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เดินหน้าการศึกษาความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หวังช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

- 7 0 - ภาพที่ 1

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่ในตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค โดยช่วงฤดูฝน เกษตรกรในตำบลล้อมแรดทำการเกษตรโดยพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก และสูบน้ำจากแม่น้ำวังที่ไหลผ่านในช่วงฝนทิ้งช่วง ทำให้ฤดูแล้งประชาชนประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ

เนื่องจากแม่น้ำวังมีปริมาณน้ำน้อย ซึ่งจากปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง กรมชลประทานได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนางบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2569 ซึ่งอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการศึกษาจัดทำรายงาน วางโครงการและด้านวิศวกรรมชลประทาน เพื่อออกแบบก่อสร้างและประมาณราคา ควบคู่ไปพร้อมกับแผนงาน Land Logistic Hub ของจังหวัดลำปาง ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

- 4 1 - ภาพที่ 3

โดยได้มีการดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสม, การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม, การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ และการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม รวมถึงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และพจนานุกรมข้อมูลของโครงการ เนื่องจากโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า เป็นโครงการที่ดำเนินการในแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักใน 23 สายของประเทศไทย จึงต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)

โดยปัจจุบันการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการปฐมนิเทศโครงการ ภายใต้กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการแนะนำโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์การศึกษา ขอบเขตการศึกษาและแนวคิดในการพัฒนาโครงการเบื้องต้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ พร้อมตอบข้อซักถามเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และคลายประเด็นข้อกังวลต่างๆ ของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลของกิจกรรมผ่านแบบสอบถามออนไลน์

ด้าน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำหรับ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หากผ่านกระบวนแล้วเสร็จทั้งการศึกษาความเหมาะสม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินโครงการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีส่วนช่วยให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลล้อมแรด และตำบลเถินบุรี ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และจะสิ้นสุดการปฏิบัติงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 360 วัน สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารของโครงการ หรือสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการผ่านทางช่องทางไลน์ @wangbanlao

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Siri W.

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ