กลุ่มทรู ร่วมเป็นในองค์กรนำร่อง โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก

กรุงเทพฯ 6 ตุลาคม 2564 – ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มทรู จึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานความสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างสม่ำเสมอ จึงได้รับเลือกเป็น 1 ใน 15 องค์กรนำร่อง ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Target: SBT)” ปี 2564

จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาการลดก๊าซเรือนกระจกที่มุ่งรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และพยายามจำกัดให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันสอดคล้องกับข้อตกลงปารีส และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อ 13 คือ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่มทรู ในการบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573

330

ดร.ธีระพล ถนอมศักด์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน กลุ่มทรู กล่าวว่า “กลุ่มทรูดำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ
“3 Hs : Heart-Health-Home” ซึ่งจากผลการศึกษาการตั้งเป้าหมายตาม SBT ข้างต้น บริษัทฯ จะบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การขยายการติดตั้ง Solar Cell ที่สถานีฐานและสถานีชุมสายอย่างต่อเนื่อง

การร่วมกับพันธมิตรในการจัดหาและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำกลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจเลือกโครงการ ก่อนที่จะมีการลงทุนตั้งแต่ต้นทาง สนับสนุนการลงทุนโครงการคาร์บอนต่ำ

และการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาขับเคลื่อน รวมถึงการนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ต่อไป”