กลุ่มอุตสาหกรรมฯโชว์สุดยอดผลงานต้นแบบแฟชั่นล้านนาตะวันออกปี 64

Lazada

กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โชว์สุดยอดผลงานต้นแบบแฟชั่นล้านนาตะวันออกปี 64 สุดสร้างสรรค์พร้อมผ่านการทดสอบมาตรฐานรวม 40 คอลเลคชั่น

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โชว์ผลสำเร็จต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกปี 64 รวม 40 คอลเลคชั่น 80 ผลิตภัณฑ์ ผลักดันด้านการทดสอบมาตรฐานหวังรองรับการขอฉลากคุณภาพและการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ด้านสิ่งทอ พร้อมลุยพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์เตรียมขยายสู่ตลาดสากล

- 725EBFC4 2683 42E1 9B47 CE5D2F3CC8F2 - ภาพที่ 1

16 ธ.ค.64 (จังหวัดน่าน) นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการค้าการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 2 กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ เป็นการทำงานที่ยกระดับขึ้นจากเดิม ภายใต้กรอบแนวคิด “สืบสาน สร้างสรรค์ สู่สากล” เร่งยกระดับแนวคิดด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตจาก Local สู่ Global ประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่นสากลแนวคิดแบบร่วมคิด ร่วมทำ รังสรรค์งานให้มีคุณค่า และให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งทอ ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ ความคงทนของสี ความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และกระบวนการตัดเย็บ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขอการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย และมาตรฐานอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ ตอบโจทย์ตลาดยุค Next Normal

นายสำเริง สวัสดีนฤนาถ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ได้ผ่านการคัดเลือก รวม 40 ราย โดยลงพื้นที่ให้องค์ความรู้พร้อมทั้งดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กัน ทั้งในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน ระบบควบคุมคุณภาพ และหลักเกณฑ์การยื่นขอกการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ และปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

พร้อมจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกปี 2564 จำนวน 40 คอลเลคชั่น รวม 80 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดและแรงบันดาลใจการออกแบบต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นจังหวัดเชียงราย 11 ราย แนวคิดการออกแบบ “NATURAL DYE”จังหวัดพะเยา 8 ราย แนวคิดการออกแบบ “นกยูง”จังหวัดแพร่ 11 ราย แนวคิดการออกแบบ “ปิดประตูเมืองแพร่ 11 เรื่องเล่า”จังหวัดน่าน 10 ราย แนวคิดการออกแบบ “The Modern Shades of Nan”

โดยผลงานทั้งหมดได้มีการส่งทดสอบคุณภาพ และวิเคราะห์ตรวจสอบตามมาตรฐานทั่วไป และตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ เกณฑ์ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ คุณภาพของวัตถุดิบ ความคงทนของสีต่อการซัก ต่อเหงื่อ ต่อแสง การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก และความปลอดภัยของสีและสารเคมีตกค้าง เป็นต้น

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเตรียมพร้อมรองรับการขอฉลากฯและการรับรองมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งมาตรฐานด้านสิ่งทอ อื่น ๆ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการขายทางออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ ทั้ง 40 ราย รายละ 1 ช่องทางโดยพัฒนาให้มีความทันสมัย เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และมีความน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น

โดยได้มีการจัดแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Showcased 2021) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานสู่สาธารณะชน สร้างการรับรู้ และทดสอบตลาด พร้อมเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยุค Next Normal และเตรียมขยายสู่ตลาดสากล
หากท่านใดสนใจสามารถติดตามชมผลงานได้ที่ Facebook : Thailand Textiles Tag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 ต่อ 711,224