กสทช. เปิดเวทีสัมมนาวิชาการ ชูแนวคิด “Virtue สื่อสร้างสรรค์เริ่มธรรมที่ตัวคุณ”

สำนักงาน กสทช. ชูแนวคิด Virtue สื่อสร้างสรรค์เริ่มธรรมที่ตัวคุณ ร่วมผลิตสื่อน้ำดีผ่านการจัดงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2563 เพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ตระหนักรู้ถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการนำเสนอข่าว ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

NBTC 2021033109 001

โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษใน 4 หัวข้อได้แก่

  1. “หลักนิติธรรมและการขับเคลื่อนแนวนโยบายสาธารณะ กรณีกิจการโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้บริการเป็นการทั่วไป” โดยพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
  2. “ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมอันเนื่องมาจากการใช้สื่อ” โดยพลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ
  3. “Big Data กับการต่อต้านการทุจริต: กรณีศึกษาข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือ” โดยพลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค
  4. “การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในสภาวการณ์ฉุกเฉิน: กรณีศึกษาของหน่วยกำกับดูแลต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดย ผศ. ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

NBTC 2021033116 003

อนึ่ง นอกจากการจัดงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ที่มุ่งหวังให้เกิดการผนึกกำลังความร่วมมือในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมในทุกองคาพยพแล้ว  สำนักงาน กสทช. ยังได้จัดทำวารสารวิชาการ กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการด้านการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร

NBTC 2021033141 002

ซึ่งในขณะนี้ วารสารวิชาการ กสทช. ได้ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการและได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal