การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวฯ ชุมชนบ้านวังรี จ.นครนายก

​กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังรี หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์วิถีนิเวศวัฒนธรรมชุมชนบ้านวังรีอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคุณอภิวัฒน์ เสาว์สุวรรณ กรรมการบริษัททัวร์ย่ำกรุง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คนในวันที่ 19 –20 มีนาคม 2565ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านวังรี หมู่ 12 ตำบล เขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

กิจกรรมประกอบด้วย การสำรวจทรัพยากรชุมชนนิเวศวัฒนธรรมบ้านวังรี วางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวเครื่องดื่มต้อนรับ อาหารและอาหารว่าง สินค้าของที่ระลึก และการถอดบทเรียน สรุปผลและประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมในครั้งนี้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจากดอกดาหลา อาทิ น้ำพร้อมดื่มดาหลา ชาดอกดาหลา ชาใบดาหลา ขนมตะโก้ดาหลา น้ำผัดไทดาหลา ดาหลาสปาร์คเคิล ครีมอาบน้ำดาหลา โปรแกรมทัวร์ดาหลาบ้านวังรี ข้อมูลทุนชุมชนและศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โลโก้และสลากผลิตภัณฑ์

PTpnru01