การสร้างบรรยากาศการสอนออนไลน์ ในช่วง COVID-19

Lazada

จากสภาวะปัญหา covid 19 ทำให้อาจารย์ต้องปรับตัวการสอน เพื่อให้นักศึกษายังคงได้รับความรู้ ที่ไม่น้อยไปกว่าโลกในห้องเรียนมหาวิทยาลัย โดยเมื่อมามองถึงข้อดี ของการเรียนโลกออนไลน์คือ ทำให้มีเงินและเวลาเหลือมากขึ้น จากการลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง

อีกทั้งยังสามารถเรียนได้ทุกที ทุกเวลา จากการบันทึกเนื้อหาหลังการสอน แต่ว่าการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ก็มีข้อจำกัด เช่นกัน จากระบบอินเตอร์เนตที่ต้องมีความเสถียร และด้วยลักษณะของตัวโปรแกรมที่ใช้สำหรับเป็นสื่อการสอนออนไลน์ โปรแกรม Google hangouts meet จะเน้นเนื้อหาการสอนที่สามารถบรรยายได้อย่างราบรื่น

- .วุฒิชัย - ภาพที่ 1

โดยไม่เน้นที่ไม่เน้นให้นักศึกษาแสดงความเห็น หรือ สอดแทรกคำถามมากนัก แต่ถ้าเป็นโปรแกรม Zoom ผู้เรียนจะสามารถมีส่วนรวมในการนำเสนอความคิดเห็นได้อย่างมาก แต่บางครั้งอาจการเรียนการสอนสดุดการสอบถามแทรกระหว่างสอนได้

โดยการสอนของผมจะเป็นการสอนผ่าน Zoom และนัดหมายเวลาเรียน สั่งงาน และส่งงานผ่าน Line และ Google Form เป็นหลัก แต่รูปแบบและเทคนิคการสอนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา แต่สิ่งสำคัญคือ การที่เราเข้าใจถึงความสุข และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในรายวิชานั้น เช่น รายวิชา BUS 203 การสร้างสรรค์และแนวคิดทางธุรกิจ จะเน้นให้นักศึกษาได้คิด และหาไอเดียใหม่ๆ มานำเสนอ

สิ่งสำคัญเลยคือการทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน โดยมีการตั้งคำถามผ่านทาง Line ก่อนเริ่มเรียน 30 นาที เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเริ่มเรียน เมื่อเข้าเรียนก็เป็นการบรรยาย และยกกรณีศึกษาประกอบ มีการให้นักศึกษาระดมความคิดเห็น

หลังจากคาบเรียนจะสั่งงานผ่านระบบ Line โดยบันทึกไว้ที่โน้ต ให้นักศึกษาเข้าไปตอบและส่งงานผ่านโน้ต เพื่อให้เห็น ไอเดีย และคำตอบที่หลากหลายของเพื่อนๆ เพราะเชื่อว่าความหลากหลาย ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ

ส่วน รายวิชา BUS 305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะเน้นการเรียนให้นักศึกษามีความเข้าใจ จากการวิเคราะห์สถานการณ์จริงร่วมด้วยเป็นหลัก ในวิชานี้ วิธีการสอนจะไม่แตกต่างกับในห้องเรียนมากนัก เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนจะใช้อุปกรณ์ ipad ในการสอนเพื่อเขียนและคำนวณเหมือนกับในห้องเรียน แต่เวลาส่งงานให้ส่งงานผ่าน Google Form เพื่อป้องกันการลอกคำตอบของนักศึกษา

โดยข้อดีอย่างนึงในการสอนผ่านออนไลน์ถ้าพ้นวิกฤต Covid 19 คือผู้สอนสามารถพาไปเยี่ยมชมสถานที่จริง หรือการทำงานจริงๆ โดยผ่านออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพมากกว่าเรียนอยู่ในห้องเรียน แต่อย่างไรก็ตามในรายวิชาที่ต้องเน้นการปฏิบัติจริงการการเรียนการสอนในห้องเรียนถือว่ายังจำเป็นสำหรับผู้เรียนอยู่ครับ

บทความ โดย ดร.วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม