ขานรับนโยบาย อว.! “ม.ศรีปทุม เดินหน้า U2T เฟส 2 ฝ่าวิกฤตโควิด-19” หวังสร้างประสบการณ์นักศึกษา สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพสู่ชุมชน

Lazada

คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผศ.ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ,ฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และหัวหน้าโครงการฯ เข้าพบ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าพบปะหารือ และลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ประจำปี 2565 เฟส 2″ (U2T เฟส 2) ณ เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับโครงการ U2T ระยะ 2 นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขานรับนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ในการรับผิดชอบดำเนินการโครงการ U2T ระยะ 2 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลประตูชัย ตำบลปากกราน และตำบลหอรัตนไชย โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ SPU เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งยังเดินหน้าฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เตรียมเฟส 2 มุ่งสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาให้ได้รับความรู้ ตลอดจนสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เกิดการจ้างงานครบทุกตำบลทั้ง 77 จังหวัด โดยเน้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 ภูมิภาค กับ BCG โมเดล

- 01 0 - ภาพที่ 1

- 03 1 - ภาพที่ 3