ข้อมูลสารสนเทศ คือ ? มาทำความรู้จักข้อมูลสารสนเทศกันให้มากขึ้น

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล เกิดจากข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บและนำมาประมวลผลเพื่อให้เกิดความหมายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยข้อมูลสารสนเทศนั้นสามารถมาจากแหล่งต่างๆ เช่น การวิจัยวิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน การสำรวจ การสัมภาษณ์ และอื่นๆ

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศมีลักษณะที่เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูล การจัดเก็บ การจัดการ การเข้าถึง และการนำไปใช้งานต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ข้อมูลสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจของบริษัทและองค์กร การวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาด การวางแผนธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลโรค การบริหารจัดการการเงินและการลงทุน และการจัดการโครงการต่างๆ อีกด้วย

data information cover