คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินรับรอง ป.ตรี

ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เข้าประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) จำนวน 2 แขนงวิชา ได้แก่ 1.แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 2.แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

PDV 0907