คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ม.พะเยา MOU กับ ส.ส.ท. ร่วมพัฒนานวัตกรรมสื่อ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้า ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาต้นแบบของห้องทดลองพัฒนานวัตกรรมสื่อและการฝึกอบรม โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

การบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมมือจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ จัดการอบรม สัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสื่อภาคพลเมืองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองและชุมชน ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนางานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ พัฒนาบุคลากรและ Change Agent ในการสร้างสรรค์สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และพัฒนาของทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย

Coverข่าว1