คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2563 ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผ่าน ZOOM ONLINE

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ,ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขน,ชลบุรี,ขอนแก่น) ผ่านระบบ ZOOM ONLINE

โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ,ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ (กรรมการ) และดร.มุกดาฉาย แสนเมือง (กรรมการและเลขานุการ) เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร ดังกล่าว ผ่านรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกหลักสูตรมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษา คณะบัญชี SPU ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #คณะบัญชี #ACC #เรียนบัญชีศรีปทุมมีงานทำ100%

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง