คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยในลำดับพิธีการช่วงแรก เป็นการมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร และในลำดับพิธีการช่วงต่อมา เป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และในโอกาสนี้ผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีการด้วยความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยพะเยา - b5hd4v4i 0 - ภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา - elzdpz3g 1 - ภาพที่ 3