คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมนิทานจินตนาการจากชุมชน ร่วมพัฒนานิทานเพื่อสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมนิทานจินตนาการจากชุมชน ร่วมพัฒนานิทานเพื่อสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ลงพื้นที่จัดโครงการนิทานจินตนาการจากชุมชน : การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

- 0w4egyfa - ภาพที่ 1

โดยได้ติดตามความก้าวหน้าในกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป. พะเยา เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแฮะ อ.เชียงคำ โรงเรียนบ้านน้ำมิน อ.เชียงคำ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ อ.เชียงคำ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เชียงคำ และ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) อ.ปง ซึ่งในต้นปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้เชิญคณาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวฯ เข้าร่วมพัฒนานิทานเพื่อสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ครั้งนี้จึงเป็นการติดตามความคืบหน้าและประเมินความสำเร็จของกิจกรรมครั้งแรก

โดยได้มีการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดการเรียนการสอนด้วยนิทานที่แต่ละโรงเรียนได้จัดทำขึ้น รวมถึงทำการทดสอบ Pretest – Posttest และสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้นิทานจินตนาการจากชุมชนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยใช้นิทานจินตนาการจากเรื่องราวในชุมชนของผู้เรียน และการใช้เครือข่ายครูต้นแบบ (Prototype Teacher Network) รวมถึงเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการวิจัยของครู ผ่านสื่อนิทาน ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ติดตามเพจ