คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 5 มกราคม 2566

**หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
-สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
-สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
-สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
-สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
**หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
-สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
**หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fit.ssru.ac.th/

- 3297282534 n - ภาพที่ 1