จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน สร้างทักษะฝีมือไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จัดหางานจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน พัฒนาสังคมและความมั่นคง อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ

และเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อมุ่งหวังสร้างอนาคตเด็กไทยในฐานะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามปฏิทินการดำเนินโครงการฯ และการมอบหมายงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน ประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากส่วนราชการด้านการศึกษา

ในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้เรียนต่อของจังหวัดลำพูน ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” นำไปสู่การมีอาชีพ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

1 ulorWV9XazIO