ซัมชุงเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนพิการทางการได้ยินที่ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสูงสุด ของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ประจำปี 2565

1 14

กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 2565 – ซัมชุง โดยนายจุงซุง พาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เข้ารับประกาศเกียรติคุณช่วยเหลือสนับสนุนให้บริการกับผู้พิการทางการได้ยิน ในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนพิการทางการ  ได้ยินที่ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสูงสุด ของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS OK) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยมี นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Mandarin C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

2 9

โดยงานนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติคนพิการทางการได้ยินที่ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสูงสุดของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย และการประกาศเกียรติคุณดังกล่าวเพื่อขอบคุณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้บริการกับผู้พิการทางการได้ยินทางผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1282 และ สนับสนุนกิจกรรมของ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอด

3 6

สำหรับกิจกรรมที่ซัมซุงดำเนินการในปี 2022 เพื่อสนับสนุนผู้พิการทางการได้ยิน ประกอบด้วย การจัดทำสื่อภาษามือเพื่อแนะนำการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน รวมถึงการแนะนำช่องทางในการขอรับบริการผ่านการสนทนา (Samsung live chat) และได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ผ่าน แอปพลิเคชั่น TTRS VDO หรือเวปไซด์ TTRS เมื่อมีผู้พิการทางการได้ยินไปขอรับบริการที่ศูนย์บริการซัมซุง ทั่วประเทศ เพื่อลดช่องว่างทางการสื่อสาร และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงในราคาพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และรองรับแอปพลิเคชั่นที่จำเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้มอบสมาร์ทโฟนให้แก่ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) รวม 15 เครื่อง มูลค่า 119,985 บาท เพื่อใช้ในการทดสอบแอปพลิเคชั่น TTRS VRI และกิจกรรมองค์กรอีกด้วย