ซัมซุงส่งต่อแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ มุ่งสร้างพลังคน สานต่อโครงการ Samsung Love & Care มอบผลิตภัณฑ์ให้มูลนิธิยุวพัฒน์และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุข

image002 3

กรุงเทพ, ประเทศไทย (28 สิงหาคม 2566) – โครงการ Samsung Love & Care ริเริ่มโดย บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในระดับโลก ในการ ‘มุ่งสร้างพลังคน’ (Enabling People) Samsung Love & Care ไม่ใช่โครงการบริจาคเงินหรือสินค้าเพียงครั้งเดียว แต่มุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเทคโนโลยีของซัมซุงเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา และพัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาสอีกด้วย

เพราะในโลกแห่งยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ซัมซุงเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่แข็งแรงและการส่งเสริมการสร้างพลังเรียนรู้สู่อนาคตของคนไทย เพื่อบรรลุพันธกิจในปีนี้ ซัมซุงในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลกได้มอบ

  • Galaxy S21 Ultra จำนวน 100 เครื่อง, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab A7 Lite LTE, Galaxy Tab S6 Lite LTE กว่า 20 เครื่อง ให้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ ใน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนโรงเรียนที่ยังขาดโอกาสหรือต้องการการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ และโปรแกรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีการนำระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน

Samsung Love Care5 scaled

นายดง ยุน โจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (ซ้าย) คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล ผู้อำนวยการบัญชี-การเงินกลุ่มมูลนิธิยุวพัฒน์ (ขวา)

  • นาฬิกาสมาร์ทวอทช์จากซัมซุง จำนวนกว่า 540 เครื่อง ให้กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ Project Model : NCD, Nutrition and CPR-ชุมชนสุขภาวะทุกชีวาปลอดภัย ที่มุ่งเน้นอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และอาหารปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยกลุ่มเป้าหมาย NCD จะมีเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ จำนวน 10 จังหวัด คือ ตาก แพร่ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู มุกดาหาร หนองคาย สุรินทร์ ศรีสระเกษ และกาญจนบุรีการ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อระวัง ควบคุมทั้ง NCD และสุขภาพอื่นๆ

Samsung Love Care1 scaled

นาย ดง ยุน โจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (ซ้าย) ดร บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. (ขวา)