ซีเกท เทคโนโลยี ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2565

 • รายได้รวม อยู่ที่ 3.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • กำไรจากการดำเนินงานที่คำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน (GAAP Operation margin) คิดเป็น 18.6% : กำไรจากการดำเนินงานที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (Non-GAAP operation margin) คิดเป็น 19.9%
 • ­กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่คำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน (GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 2.23 ดอลลาร์สหรัฐ : กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (Non-GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 2.41 ดอลลาร์สหรัฐ
 • กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 521 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระ อยู่ที่ 426 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • คืนเงินจำนวน 622 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ผู้ถือหุ้นผ่านทางเงินปันผลและซื้อหุ้นสามัญคืน จำนวน 5.1 ล้านหุ้น
 • กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของปีปฏิทินอยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระของปีปฏิทิน อยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย – 28 มกราคม 2565 – ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ (NASDAQ: STX) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

“ปี 2564 ถือเป็นปีที่โดดเด่นอีกปีหนึ่งของซีเกท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น 18% และยิ่งไปกว่านั้น กระแสเงินสดก็มีการเติบโตขึ้น 39% ซึ่งทำให้เราสามารถจ่ายผลตอบแทนต่อเงินลงทุนได้ในระยะยาว” นายเดฟ มอสลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีเกทกล่าว

- Seagate HQ - ภาพที่ 1

“รอบปีดำเนินงานนี้ จะถูกต่อยอดจากการดำเนินงานอันแข็งแกร่งในช่วงเดือนธันวาคมที่เราสามารถสร้างรายรับได้สูงที่สุดในรอบ 6 ปี ซึ่งมาจากจำนวนความต้องการสินค้าคุณภาพสูงของเราเพื่อธุรกิจระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ ซีเกทยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองสภาวะธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกวัน และหากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญระดับมหภาคเพิ่มเติม ซีเกทหวังว่าผลประกอบการในปี 2564 และปีต่อๆ ไปจะเป็นไปในทิศทางบวก เนื่องจากมีแนวโน้มอุปสงค์ที่เป็นบวก ซึ่งจะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงในแผนการเงินระยะยาวด้วยอัตรา 3 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี”

ผลประกอบการประจำไตรมาส
GAAP Non-GAAP

ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 2/2564
รายได้ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) $ 3,116 $ 2,623 $ 3,116 $ 2,623
กำไรขั้นต้น 30.4 % 26.5 % 30.7 % 26.8 %
กำไรจากการดำเนินงาน 18.6 % 13.3 % 19.9 % 14.7 %
รายได้สุทธิ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) $ 501 $ 280 $ 543 $ 323
กำไรต่อหุ้นปรับลด $ 2.23 $ 1.12 $ 2.41 $ 1.29

ซีเกทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อยู่ที่ 521 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกระแสเงินสดอิสระ อยู่ที่ 426 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง ไตรมาส ที่ 2 ของรอบดำเนินการปี 2565 อีกทั้งยังสามารถรักษางบดุลให้แข็งแกร่ง โดยระหว่างไตรมาสที่ 2 บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสด เป็นเงิน 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และซื้อหุ้นสามัญคืน จำนวน 5.1 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 471 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเมื่อสิ้นสุดไตรมาสนี้มีการออกหุ้นสามัญจำนวน 219 ล้านหุ้น

สามารถเข้าไปดูเอกสารทางการเงินของบริษัทได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของซีเกท ที่ investors.seagate.com

เงินปันผลประจำไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินปันผลประจำไตรมาส อยู่ที่ 0.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 6 เมษายน 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นที่ครอบครองหุ้นภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยการจ่ายเงินปันผลในอนาคตเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของซีเกท โดยพิจารณาจากการดำเนินงาน เงินสดคงเหลือ กระแสเงินสด ความต้องการเงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มธุรกิจ

แนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ของรอบดำเนินการปี 2565 มาจากการสันนิษฐานและการคาดการณ์ โดยผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากนี้ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ดังที่ได้ชี้แจงในบันทึกข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ซีเกทได้ให้ข้อมูลการคาดการณ์ผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ของรอบดำเนินการปี 2564 ดังนี้:

• รายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลบวกหรือลบ อยู่ที่ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี (non-GAAP diluted EPS) อยู่ที่ 2 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลบวกหรือลบ อยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐ
การคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี ไม่รวมถึงค่าตัดจำหน่ายคิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยู่ที่ 0.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และประมาณการจ่ายค่าชดเชยโดยใช้หุ้น อยู่ที่ 0.17 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

ซีเกทยังไม่ได้สรุปกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 3 ของรอบดำเนินการปี 2565 เปรียบเทียบกับการคำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน เนื่องจากมีหลายรายการที่อาจส่งผลกระทบต่อการคำนวนนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหนือการควบคุม และ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ อันรวมไปถึง อัตราค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้น การด้อยค่าของสินทรัพย์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง การสูญค่า

และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือไถ่ถอนหนี้ หรือซื้อหนี้กลับคืน กำไร ขาดทุน หรือการด้อยค่าจากการลงทุน การปรับภาษีรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับ แต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงเท่านี้ ทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้น และยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อให้นำไปคำนวนผลประกอบการในอนาคต ดังนั้นผลสรุปของการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักมาตราฐานการบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ให้สอดคล้องกับการคำนวณตามหลักการบัญชีมาตรฐานจากคณะกรรมการการบัญชีการเงิน จึงไม่สามารถทำได้โดยปราศจากข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผล

เกี่ยวกับ Seagate Technology

ซีเกท เทคโนโลยี สร้างดาต้าเฟียร์ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพของมนุษยชาติผ่านการสร้างสรรค์โซลูชั่นการจัดการข้อมูลที่ได้รับการออกแบบจากวิศวกรรมที่มีความแม่นยำระดับโลกและมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืน เราคือหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกมากว่า 40 ปี และได้มอบการจัดเก็บข้อมูลไปแล้วกว่าสามพันล้านเทราไบต์ สามารถศึกษาข้อมูลของ Seagate เพิ่มเติมได้ที่ www.seagate.com และติดตาม Seagate บน Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube และบล็อกของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Weber Shandwick

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก