ดั๊บเบิ้ล เอ อบรมความปลอดภัยให้ลูกเสือจิตอาสา

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดโครงการ “ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา” ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เป็นวิทยากรจัดฐานกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้ด้านความปลอดภัย รู้จักการช่วยเหลือตนเองและชุมชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- 0 - ภาพที่ 1

- 2 1 K2N7iUhAgZmk - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง