ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ” โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา ” ศึกษาดุงานในพื้นที่ปฏิบัติการสาขาวิชาการประมง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ (วิทยากร), นายอิฐสะราม แสนสุภา (วิทยากร), คณาจารย์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าวฯ

ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการเลี้ยงกบในหลากหลายด้าน เช่น การเพาะเลี้ยงกบ การแปรรูปกบ การสร้างนวัตกรผู้เลี้ยงกบและการจัดการฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและแปรรูปกบในจังหวัดพะเยา สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ยั่งยืน

- 79406 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ