ทันทุกการเปลี่ยนแปลง…กลุ่มทรู ต่อยอดคอร์สออนไลน์ ดิจิทัล คลาสรูม ประจำปี 2565 เข้มข้นกับ “หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้” เร่งเติมความพร้อมครูยุคใหม่ในร.ร.คอนเน็กซ์อีดีและร.ร.ภายใต้การดูแลของทรู

- 151 1 - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ 15 กรกฎาคม 2565 : เพราะโลกการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครูทุกคนต่างต้องเร่งปรับตัว ก้าวเป็นคุณครูยุคใหม่ที่พร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น…กลุ่มทรู หนึ่งในองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เดินหน้าทำตามแผนพัฒนาโรงเรียนในความดูแลของกลุ่มทรู ปี 2565

จัดการอบรมออนไลน์ Digital Classroom ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 กับหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้”  ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มห้องประชุมเสมือนจริง True VROOM จาก True Virtual World เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กว่า 6,000 คน จากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนในการดูแลของกลุ่มทรูรวมกว่า 1,080 แห่งทั่วประเทศ

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(แถวบน ที่ 3 จากซ้าย)  รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(แถวบน ซ้ายสุด)  ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(แถวบน ที่ 2 จากซ้าย) รวมถึง รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(แถวบน ที่ 2 จากขวา) อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยากรพิเศษด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอน ICT

(แถวบน ขวาสุด) มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมด้วย นางสาวกรกช นาวานุเคราะห์

(แถวบน ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

ร่วมงานการอบรมดังกล่าว อันสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)” และส่งเสริมให้ “เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)” ซึ่งเป็น 2 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว กำลังอยู่ระหว่างการเสนอพิจารณารับรองตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด เพื่อให้สามารถนำชั่วโมงประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

- 151 2 - ภาพที่ 3

 1. การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย แนะแนวทางการป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น การละเมิดสิทธิ์ปลอมแปลงรูปแบบ ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการทำผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม และเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
 2. Creative & Innovation Thinking แชร์เทคนิคการคิด และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการพัฒนา ที่จะสามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในยุคปัจจุบัน
 3. การบูรณาการเครื่องมือออนไลน์เพื่อจัดการการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน สอนการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์และมีการวัดและประเมินผล พร้อมแนะนำเครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 4. การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน (5 สาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม) แนะนำการจัดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในหลักการและออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะเชิงรุก ที่เน้นให้นักเรียนวัดผลจากการนำความรู้มาใช้งาน แทนที่หลักสูตรในปัจจุบัน
 5. การทำสื่อการสอนบนโปรแกรมพื้นฐาน สอนการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานในการผลิตสื่อการสอนดิจิทัล เช่น โปรแกรม Microsoft Power Point แอปพลิเคชันเสริม Class Point เป็นต้น

- 151 3 - ภาพที่ 5

ทั้งนี้ กลุ่มทรู จัดการอบรมออนไลน์ Digital Classroom ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งหมด 3 รอบๆ ละ 2 วัน ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งเป็น

 • กลุ่มโรงเรียนจังหวัดในภาคเหนือ (9 – 10 กรกฎาคม 2565) ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ตาก
 • กลุ่มโรงเรียนจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก (23 – 24 กรกฎาคม 2565) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
 • กลุ่มโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ (6 – 7 สิงหาคม 2565) ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ประจวบคีรีขันธ์
Related Posts

- ทรู 5G พร้อมให้สั่งซื้อ iPhone 14 ล่วงหน้าแล้ววันนี้

- พร้อมจัดให้…ทรู ลงนามความร่วมมือ มอบสิทธิประโยชน์ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

- ทรู ชวน Gen Z เขย่าไอเดีย ร่วมสร้างพลังบวก…เปิดโจทย์ ‘โลกพัง Young เปลี่ยน’ ปั้นคอนเทนต์โดนใจ แชร์ลง TikTok ใน “True Young Producer Awards 2022” ครั้งที่ 18

- ทรู ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ เปิดติวเข้ม True School Partner Education Forum 2022 มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

- ครั้งแรกในไทย…ทรูปลดล็อก ครบทุกความบันเทิง เต็มอิ่มทั้งบอลสด กีฬาดัง หนังฮอลีวูด ซีรีส์จีน เกาหลี การ์ตูนอนิเมะ ลูกค้าทรูมูฟ เอช ดูฟรี บนมือถือ ผ่านแอปทรูไอดี! ได้แล้ววันนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก