ทีม U2T มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค(ภาคเหนือตอนบน)

ทีม U2T มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค(ภาคเหนือตอนบน)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ทีม U2T ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำบุคคลากรจ้างงาน จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เข้าร่วมการแข่งขัน U2T for BCG HACKATHON 2022 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เพื่อค้นหานวัตกรรมจากภูมิภาคสู่ระดับประเทศ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้าน BCG ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน 4 แกนหลัก คือ
1.Food and Agriculture
2.Medical and Wellness
3.Bioenergy,Biomaterial and Biochemic
l 4.Tourism and Creative Economy
โดยมีทีม U2T ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อเข้าไปร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) จำนวน 5 ทีม ดังนี้
[ด้าน: Food and Agriculture]
ชื่อทีม : U2T จำป่าหวาย พื้นที่ : ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
[ด้าน: Medical and Wellness]
ชื่อทีม : U2T ต.สันโค้ง พื้นที่ : ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
[ด้าน: Bioenergy, Biomaterial and Biochemical]
ชื่อทีม : บ้านต๋อมทีม พื้นที่ : ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยาหัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
ชื่อทีม : ทีม U2T4BCG ต.จอมสวรรค์ พื้นที่ : ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย หัวหน้าโครงการ : นางสาวอัญชลี เทียมคีรี (กองบริหารงานวิจัย)
[ด้าน: Tourism and Creative Economy]
ชื่อทีม : ทีม U2T ต.ลอ พื้นที่ : ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา หัวหน้าโครงการ : ดร.ธนกานต์ สวนกัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

โดยทีม U2T มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ชนะเลิศระดับภูมิภาค(ภาคเหนือตอนบน) ได้แก่ทีม
1. กระดาษใบบัวอัดแห้ง สำหรับใช้ในงานประดิษฐ์ ชื่อทีม : บ้านต๋อมทีม พื้นที่ : ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
2. ท่องเที่ยวโบราณ สถาน 1 day trip “ขี่ 3 ล้อ ผ่องเมืองเก่า” ชื่อทีม : ทีม U2T ต.ลอ พื้นที่ : ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา หัวหน้าโครงการ : ดร.ธนกานต์ สวนกัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศ และผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้ต่อไป

- - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ