นักศึกษาปริญญาโทบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยฯ

การันตรีคุณภาพ! นักศึกษาปริญญาโทบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คุณชนิดาภา เพ็ชรพูล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลรองชนเลิศ อันดับที่ 2 จากการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มบริหารธุรกิจ ภาคโปสเตอร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง อิทธิพลของการควบคุมภายในและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล

ในงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2564

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #portfolio #DEK65 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะบัญชี #บัญชีมหาบัณฑิต #รางวัลผลงานวิจัย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง