นักศึกษาม.นครพนม เยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษครบวงจร ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเข้าใจถึงโมเดลธุรกิจของดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้วัตถุดิบจากไม้ปลูกของเกษตรกรที่ปลูก “ต้นกระดาษ” บนพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

4.23 ภาพข่าวเยี่ยมชม ม.นครพนม re