นักศึกษา มรภ.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลพระราชทาน การประกวดโครงงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการฯ ครั้งที่ ๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษา ประเภทการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 โครงงาน ผลแข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นใน วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้แก่ โครงงานการพัฒนาเครื่องทำความเย็นจากพลังงานทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย นางสาวมณฑาทิพย์ สายยศ และนางสาวธรรณภรณ์ คงตัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงงานเครื่องอัดขวดพลาสติกและกระป๋องเหลือใช้ ระบบกึ่งอัตโนมัติ โดย นายสุทัศน์ ดอนภูมา และนางสาวสินีนาถ สงวนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การแข่งขันของทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ผลาพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย และผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการประกวด ในการนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิสิทธิ์ อุปกิจ เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

iia001 0

iia002 1