ปกครอง มอบรางวัล อำเภอสร้างสุข 2564 ยกระดับงานบริการ มุ่งเน้นการทำงานแบบดิจิทัล

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลอำเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้” ประจำปี 2564 โดยมี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล สำหรับกิจกรรมอำเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้” เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ส่งเรื่องราวความประทับใจ และร่วมโหวตให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานในสังกัดของกรมการปกครองที่ไปติดต่อรับบริการ

ซึ่งในปีนี้ คะแนนโหวตด้านงานบริการสูงสุดใน 3 กลุ่มขนาดอำเภอ ที่ได้รับรางวัลอำเภอสร้างสุข ได้แก่ รางวัลอำเภอขนาดเล็ก – นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนรับรางวัล, รางวัลอำเภอขนาดกลาง – นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับรางวัล และและรางวัลอำเภอขนาดใหญ่ – ว่าที่ ร.ต. รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนรับรางวัล

- 7.1100 - ภาพที่ 1

ทั้งนี้ กิจกรรมอำเภอสร้างสุข ได้รับการตอบรับจากประชาชนทุกอำเภอทั่วประเทศเป็นอย่างดี โดยกรมการปกครองได้ติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปิดรับคะแนนโหวตและความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรง ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีผู้ร่วมประเมินกว่า 40,000 ราย อย่างไรก็ตาม แม้กิจกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดแล้ว นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

ยังคงเน้นย้ำภารกิจของกรมการปกครองโดยเฉพาะการบริการที่ดีให้กับประชาชน ตามแนวคิด “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” เพื่อให้ที่ว่าการอำเภอและหน่วยบริการของกรมการปกครอง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย สอดรับนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการประชาชนตามแนวทาง “อำเภอ..วิถีใหม่” ซึ่งฝ่ายปกครองจะนำเอาเครื่องมือดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุงงานบริการของกรมการปกครองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

อำเภอสร้างสุข “สุข สร้าง ได้” อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อยกระดับการบริการของกรมการปกครอง ซึ่งได้เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นด้านการให้บริการประชาชนของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ซึ่งข้อมูลจากผู้รับบริการโดยตรงจะเป็นประโยชน์ต่อยอดการพัฒนาระบบการให้บริการของกรมการปกครองให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ ลดภาระของประชาชน ทั้งนี้ที่ว่าการอำเภอที่ได้รับรางวัล ทั้ง 3 แห่งนั้น จะถือเป็นต้นแบบเพื่อแบ่งปันแนวทาง และต่อยอดการยกระดับงานบริการประชาชนแบบมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องไปยังที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: pirom

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ