ปรบมือรัวๆ! อาจารย์มืออาชีพ SPU ผ่านการรับรองคุณภาพระดับท็อป “Senior Fellow” ประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ของประเทศอังกฤษ UK Professional Standards Framework ระดับ Senior Fellow

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ พร้อมกับการมีอาจารย์มืออาชีพ จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU-PSF) ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน (SPU-PSF) และศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ยังคงผลักดันให้อาจารย์อีกจำนวนหนึ่งยื่นการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

0

โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีอาจารย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ของประเทศอังกฤษ UK Professional Standards Framework ในระดับ Senior Fellow จำนวน 3 ราย คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
3. ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

โดยทั้ง 3 ท่านถือเป็นคณาจารย์คุณภาพระดับท็อปของ SPU ที่มีคณาจารย์ระดับ Senior Fellow จำนวน 2 คนขึ้นไปอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันคงมีเพียง 4 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเท่านั้นที่มี.

สำหรับระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ มาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพ The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร

ได้พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์

และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (Descriptors) ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก่ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และระดับสูงสุด Principal Fellow

20190731110650NKeC5U0 1