ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ ครั้งที่ 112 (1/2564)

ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ (ที่ 5 จากขวา) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี รศ.ทญ. ภรณี พีรานนท์ (ที่ 5 จากซ้าย) เหรัญญิกทันตแพทยสมาคมฯ, ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา (ที่ 4 จากขวา) นายกสำรองทันตแพทยสมาคมฯ, รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานฝ่ายวิชาการ, อุปนายกทันตแพทยสมาคมฯ, ทพ. สมชัย สุธิราธิกุล (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาทันตแพทยสมาคมฯ, ทพ. วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการกลางทันตแพทยสมาคมฯ,

ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาทันตแพทยสมาคมฯ, รศ.ทญ. วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการกลางทันตแพทยสมาคมฯ, ศ.ทพ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง (ซ้ายสุด) กรรมการฝ่ายวิชาการทันตแพทยสมาคมฯ และ ผศ.ทญ. อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์ (ขวาสุด) ที่ปรึกษาทันตแพทยสมาคมฯ ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้

พร้อมทั้งทันตแพทยจากหลากสถาบันเข้าร่วมงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

- 112th Conference of The Dental Association of Thailand - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง