ทำความรู้จักกับ 5 ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

map cover

เวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหน สิ่งแรกที่มองหาก็คงจะเป็น “แผนที่” ซึ่งในแผนที่ก็จะแสดงลักษณะและประเภทต่างๆ ของพื้นที่ หรือสถานที่ในบริเวณต่างๆ อย่างเช่นแผนที่ที่เรารู้จักกันในชื่อ Google Map บริการแผนที่ดิจิทัลที่เราคุ้นเคยกันดี และยังได้ใช้งานบ่อยๆ เวลาที่ต้องเดินทางไปในที่ที่ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคย

ซึ่งในปัจจุบันเรามักจะได้เห็นว่า ในแผนที่ส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพิ่มเข้ามามากขึ้น ซึ่งนอกจากข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้เราสามารถศึกษาข้อมูลของสถานที่นั้นๆ ได้สะดวกมากขึ้นแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ยังช่วยให้เราศึกษาเส้นทางหรือวิธีการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย มาทำความรู้จักกับความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง?

top view gps tablet with hand world map

ความสำคัญของแผนที่

แผนที่ก็เปรียบได้กับเครื่องมือที่แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยละเอียด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ล้วนมีความสำคัญทั้งต่อมนุษย์เราโดยตรง รวมไปถึงความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเรามักจะใช้แผนที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินงานหรือประกอบกิจการต่างๆ สำหรับด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองนั้น มักจะใช้แผนที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาศักยภาพของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมไปถึงทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประโยชน์ของแผนที่

มนุษย์เราเริ่มมีการใช้ประโยชน์จากแผนที่มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในสมัยนั้นมนุษย์ได้ออกแบบแผนที่มาเพื่อใช้แสดงเส้นทางในการเดินทาง และยังใช้แสดงถิ่นที่อยู่อาศัย รวมไปถึงแหล่งอาหารทางภูมิศาสตร์ และในปัจจุบันมนุษย์เราก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากแผนที่มากมาย ทั้งการจัดวางผังเมืองอันเนื่องมาจากจำนวนประชากร การขยายตัวของชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ แผนที่ยังมีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ อีกมากมายดังนี้

 • ด้านการเมืองการปกครอง
  สำหรับนักภูมิรัฐศาสตร์ หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์การเมืองนั้น จำเป็นจะต้องใช้แผนที่ในการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น แนวพรมแดนระหว่างประเทศ รวมไปถึงแผนที่อื่นๆ เพื่อวางแผน เตรียมรับมือ หรือแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเวลา
 • การวางแผนทางยุทธศาสตร์ของทหาร
  ในการจะพิจารณาเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของทหารนั้น จำเป็นจะต้องใช้แผนที่ที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดของสภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ และตำแหน่งทางสิ่งแวดล้อม เช่น ระยะทาง ความสูง รวมไปถึงเส้นทางที่ถูกต้องและชัดเจน
 • ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ: แผนที่มีประโยชน์ในการใช้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากในแผนที่มีข้อมูลทำเลที่ตั้งและแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่งคั่งและมั่นคง การนำแผนที่มาใช้จึงช่วยให้การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น
  ด้านสังคม: แผนที่มีประโยชน์ในการใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และแผนที่ยังสามารถช่วยให้การวางแผนพัฒนาสังคมเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง

close up male traveler holding map hand standing city street

 • ด้านสภาพทางภูมิศาสตร์
  การศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์จำเป็นต้องใช้แผนที่ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกัน โดยจะใช้หาข้อมูลหรือสมมติฐานของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมวางแผนป้องกัน และรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 • ด้านการเรียนการสอน
  ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์หรือสภาพแวดล้อม การนำแผนที่มาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนศึกษาและทำความเข้าใจแผนที่ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากในแผนที่มีทั้งข้อมูลทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างละเอียด ถูกต้อง และชัดเจน ผู้เรียนจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
 • ด้านการท่องเที่ยว
  จะเห็นว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย มักจะนิยมใช้แผนที่เป็นเหมือนคู่มือในการเดินทาง เพราะในแผนที่ได้ระบุเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไว้อย่างละเอียด ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว แถมยังช่วยประหยัดเวลาได้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

miwservices.com, freepik.com,