ผู้ถือหุ้น WHA Group ไฟเขียว จ่ายปันผลเพิ่ม 0.1003 บาทต่อหุ้น

บรรยายภาพ : ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (กลางขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลางซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ร่วมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคาร WHA Tower โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.1672 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 คงเหลือเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1003 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

WHA AGM 1500