ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีประธานศาลปกครองสูงสุด คนใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด คนใหม่ สืบต่อจากนายปิยะ ปะตังทา ณ ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองสูงสุด กรุงเทพมหานคร

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #ศาลปกครองสูงสุด #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์กฎหมายศรีปทุม

- 189075 0 - ภาพที่ 1

- 189078 1 - ภาพที่ 3

ติดตามเพจ