ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีประธานศาลปกครองสูงสุด คนใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด คนใหม่ สืบต่อจากนายปิยะ ปะตังทา ณ ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองสูงสุด กรุงเทพมหานคร

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #ศาลปกครองสูงสุด #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์กฎหมายศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง