พาไป! เสวนาถอดรหัสการศึกษาฟินแลนด์สู่การศึกษาไทย กับ นศ.ป.เอก บริหารการศึกษา SPU รุ่น 15 และ สพป. สพ. 3

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 15 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาวิชาการ “การจัดการคุณภาพการศึกษา: ถอดรหัสความสำเร็จของฟินแลนด์สู่การพัฒนาการศึกษาไทย Educational Quality Management: Deciphering Finland’s Success for Thai Educational Development ด้วยความร่วมมือของ

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ผ่าน ZOOM Online ช่องทาง YouTube Live ทางช่อง สพป. สพ.3 ,Facebook Live และ BiliBili ในประเทศไทย และประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

01 0

สำหรับสัมมนาการจัดการคุณภาพการศึกษา ถอดรหัสความสำเร็จของฟินแลนด์สู่การพัฒนาการศึกษาไทย พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 ได้กล่าวรายงาน (ภาษาอังกฤษ) การสัมมนา ครั้งนี้

โดยกล่าวถึงการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยึดหยุ่น มีความร่วมมือรับรู้ร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษา พร้อมจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะชีวิต และเป็นต้นแบบการศึกษาไทยสำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา

260640378 6846802455345016 1780768832063180168 n 1

ต่อด้วยเสวนาที่ผู้ฟังล้นห้อง ZOOM โดย KEYNOTE SPEAKER คุณธาดา เศวตศิลา คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฎิรูปกลไกระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมเติมการเรียนรู้ในมุมของการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วย SPEAKER ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่านที่มาร่วมพูดคุย

อาทิ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU และ ผอ.พรรณวสา สมิธธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการบริหารการศึกษาระบบนานาชาติ โดยมีคุณอดิศร กล้าหาญ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 15 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้อำเนินรายการ ซึ่งภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร และ E-handbook ฟรี หลังจบการสัมมนา พร้อมทั้งได้ร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรางวัลต่างๆจากสายการบินฟินน์แอร์ อีกด้วย