พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด นำโดย นางวารี พลไพศาล (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา (คนขวาสุด) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ (คนซ้ายสุด) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมเป็นสักขีพยาน จัดงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างบริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษารุ่นใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงเกิดความร่วมมือในงานวิชาการและงานวิจัยที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาร่วมกัน

- S 12378192 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Titapa Kaeoman

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ