มรภ.พระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

Lazada

27 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สํานักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ตั้งแต่หลักการไปจนถึงสามารถใช้เครื่องมือ วิศวกรสังคมเบื้องต้น สอดคล้องและครอบคลุมกับพันธกิจของตนเองและหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัตหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี และอาจารย์ วราวุธ ยอดจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้ และ ฝึกปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้การเป็นวิศวกรสังคม เครื่องมือฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต ไทม์ไลน์พัฒนาการ ไทม์ไลน์กระบวนการ และ M.I.C model ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนรวมทั้งสิ้น 69 คน

- SK pnru 01 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ