มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

สำหรับในปีนี้เป็นการเทศน์มหาชาติแบบประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ โดยพระครูศรีธรรมประสิทธิ์ และพระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมพระเทพรัตนดิลก ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- BDpnru 01 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ