มรภ.พระนคร จัดเสวนาสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายกัมปนาท นกชัยภูมิ ปลัดอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ขำมี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ในโอกาสนี้นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

- KGpnru01 - ภาพที่ 1

การจัดการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ตอบสนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 2.เพื่อดำเนินการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการพัฒนาหลักสูตรกัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3.เพื่อประสานและ สำรวจข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ หน่วยงานภายในชุมชน องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน และ 4.เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ให้กับชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาและอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้ กฎหมายกัญชา กัญชง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างระหว่างกัญชา กัญชง ประโยชน์และโทษ เทคนิคการปลูก โอกาสทางธุรกิจในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนา กัญชา กัญชงเพื่อชุมชน

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรวิจัยภาครัฐ ร่วมเอกชน นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีบุรีรัมย์ นายอุทิศ บุญนาน ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนก วิชาช่างกลเกษตร นายชาญศักดิ์ เงยวิจิตร ประธานวิสาหกิจชุมชนสะแกซำเฮิร์บ นายนราพงษ์ เหลือหลาย หัวหน้างานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นายณธัช ตั้งจิตเจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนยิ้มสยาม และนายอร่าม ลิ้มสกุล หมอยาสมุนไพร

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ