มรภ.พระนคร ยกระดับการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ

11 มี.ค. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม 4501 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ เนื่องจากในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนั้น จำเป็นจะต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือเชิงสังเคราะห์ หรืองานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ตั้งแต่ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ โดยได้รับเกียรติจากคุณเสถียร คาร์มีศักดิ์ และคุณปภาณภณ ปภังกรกรินท์ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม

- NKN 0647 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ