มรภ.พระนคร MOU สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน “เมืองมะดัน” การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ infographic เพื่อการสื่อสาร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียวและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 56 คน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงและเข้าใจชุมชน รวมทั้งชุมชนมี infographic เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ โดยการออกแบบของนักศึกษา

- MD001 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ