มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ประธานในพิธี กล่าวสำนึก ในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากนั้น หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคและกลุ่มหัตถกรรมชุมชนเข้ารับแบบลายผ้า พระราชทาน เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้นำแบบลายผ้าพระราชทานไปต่อยอดสร้างสรรค์การดำเนินงานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย โดยบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม ต่อไป

มหาวิทยาลัยพะเยา - ssss 638150750830099485 - ภาพที่ 1