มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและเทศบาลตำบลบางใหญ่ ร่วมมือร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ณัฐ มากุล รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะผู้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วยศาสตร์พระราชาและการพึ่งพาตนเอง

ร่วมกับเทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายกเทศมนตรี นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ ปลัดเทศบาล นางสาวทิพวรรณ บรรเลงและคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ทำพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางใหญ่ จากนั้นลงพื้นที่ตลาดบางคูลัด สำรวจโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

- BYpnru01 - ภาพที่ 1