มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ สะพานบุญ มอบทุน น.ศ.แพทย์

กว่า 8 ปีที่มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ องค์กรสาธารณกุศล ได้เป็นสะพานบุญ ส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการเรียนต่อจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด รวมกว่า 40 ทุน เพื่อผลิตแพทย์คุณภาพ ยกระดับงานสาธารณสุขไทย โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา ได้คืนสู่ถิ่นฐาน กลับไปพัฒนาท้องถิ่น ช่วยเหลือประชาชน

LGKW 1800

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ผู้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรแพทย์ และในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ก็ยิ่งชี้ชัดว่า อาชีพแพทย์สำคัญมาก ซึ่งแพทย์เป็นผู้เสียสละ และเป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่คอยดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ปัจจุบันจำนวนแพทย์จบใหม่แต่ละปีไม่สอดคล้องกับจำนวนประชาชนในพื้นที่

โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ปัจจัยที่สำคัญคือ ความยากของวิชาแพทย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาเรียนยาวนานถึง 6 ปี บวกกับค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดหลักสูตรที่ค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนต้องทิ้งโอกาสการเป็นหมอ อีกทั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเหตุอุทกภัยหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนักศึกษาแพทย์หลายคน บริษัทปิดกิจการ ผู้ปกครองตกงาน ครอบครัวมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ประสบปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียน ดังนั้น ในปี 2564 นี้ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จึงได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก 13 ทุน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ประสบปัญหาดังกล่าว”

นับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทย์ (6 ปี) ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ รวม 41 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาโครงการแพทย์สตรี ร่วมกับ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รุ่นที่ 1 จำนวน 8 ทุน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 ทุน และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และเหตุอุทกภัย อีกจำนวน 13 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,829,037 บาท

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เมื่อเราประสบความสำเร็จ มั่งมี ตราบจนทุกวันนี้ เราต้องรู้จักแบ่งปัน และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ผมจึงได้ตั้งมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ขึ้นมา เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทย และส่งเสริมการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ผมอยากให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน คนที่ร่ำรวย มีฐานะ ก็ควรแบ่งปัน ให้โอกาสแก่คนที่ขาดแคลน สิ่งเหล่านี้จะทำให้สังคมไทยดีขึ้น พัฒนาขึ้น”

ร่วมเป็นสะพานบุญช่วยเหลือสังคม ด้วยการแบ่งปัน บริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย ชื่อบัญชี มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เลขที่บัญชี: 059-2-42963-4