มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เวทีสร้างฝันอาชีพเยาวชน”

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เวทีสร้างฝันอาชีพเยาวชน” ภายใต้โครงการ เอชเอสบีซีสานฝัน เยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพ สู้ภัยโควิด (Youth LED) หวังเป็นพื้นที่ให้เยาวชนกลุ่มเปราะบาง 3 จังหวัด ได้นำเสนอแผนธุรกิจ และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในอนาคตจากมืออาชีพ

- 2 DrLIliShHGca - ภาพที่ 1

คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กิจกรรม “เวทีสร้างฝันอาชีพเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มความพร้อมในการทำงาน และสร้างทักษะอาชีพให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี กลุ่มเปราะบางยากไร้ ใน 3 จังหวัดเป้าหมายของมูลนิธิฯ

อันได้แก่ เชียงใหม่ ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ที่ขาดโอกาสเข้าถึงทักษะการประกอบอาชีพ อาทิเช่น เยาวชนที่ไม่มีทุนเรียนต่อหลังจากจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว หรือเยาวชนที่ออกเรียนกลางคันไม่มีวุฒิการศึกษา หรือกำลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียน หรือว่างงาน หรือมีอาชีพไม่แน่นอน หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร HSBC ในการดำเนินงานร่วมกับสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนด้านการฝึกทักษะอาชีพ และการจ้างงานกับเยาวชน มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะชีวิต การฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพ และการจัดตั้งวิสาหกิจนำร่อง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการทำงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก HSBC ในกรอบงบประมาณทั้งหมด 3,000,000 บาท ภายใต้โครงการ เอชเอสบีซี สานฝัน เยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพ สู้ภัยโควิด (Youth LED) และอยู่ในขอบเขตงานของรูปแบบโครงการพัฒนาชีวิตเยาวชน ( Youth Development ) ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

“มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินโครงการนี้อย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การค้นหาเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สุด และมีความสนใจเกี่ยวกับการอบรมทักษะชีวิต และทักษะที่เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต จากนั้นทำการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการอบรมทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนเลือกเรียน และฝึกทักษะอาชีพ ตามความสนใจของตนเองกับสถาบันที่ทำข้อตกลงในความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวมถึงการสร้างเวทีขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันคิด วางแผนธุรกิจ และนำเสนออย่างจริงจัง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และผู้บริหารระดับสูงจากธนาคาร HSBC เป็นผู้ให้ความรู้ และคำปรึกษา พร้อมแข่งขันชิงทุนสำหรับเป็นการตั้งต้นทำธุรกิจ ในฐานะผู้ประกอบการรุ่นใหม่” คุณรสลิน กล่าว

คุณอุทุมภรณ์ วีรานุวัตติ์ ผู้อำนวยการแผนก Securities Services ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการเงินที่สนับสนุนโครงการมองว่าโอกาส และอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เยาวชนรุ่นใหม่ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว พัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน แนวทาง ‘Youth Ready Work’ ของศุภนิมิตสากล ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนในการก้าวสู่การทำงาน การเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจ และมีความถนัด ตรงกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ เอชเอสบีซีสานฝัน เยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพ สู้ภัยโควิด (Youth LED) ซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง โดยเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ กิจกรรม “เวทีสร้างฝันอาชีพเยาวชน” ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ เยาวชนจะได้เรียนรู้อย่างจริงจัง ได้ประสบการณ์จากมืออาชีพ ก่อนจะเข้าสู่การทำงานจริงด้วยตนเอง

“ตอนที่ผมเป็นเด็ก เวลาวันเกิดผมอยากได้เค้กมาก แต่เค้กราคาแพง ก็เลยเกิดความคิดว่าหากเราทำเองได้ก็คงดี และถ้าทำขายได้ก็คงสร้างรายได้ให้กับเราได้ เพราะในพื้นที่ไม่มีร้านขายเบอร์เกอรี่เลย และโครงการนี้ได้มอบโอกาสให้ผมได้ทำตามฝันในสิ่งที่ผมอยากทำครับ การได้เข้าร่วมโครงการทำให้ผมมีความรู้และความพร้อมในหลายด้าน ทั้งความรู้ในการทำเบอร์เกอรี่ เรียนรู้การทำแผนธุรกิจและวางแผนการเงิน ผมได้มีโอกาสฝึกเขียนแผนธุรกิจในแบบที่เราอยากทำ และตอนนี้ผมก็มีแผนทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้ว คือ บ้านเฮาเบอร์เกอรี่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผมจะทำควบคู่ไปกับการเรียน ผมดีใจมาก ๆ อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่าน และอยากจะให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ครับ” นายธนบดี อายุ 19 ปี ตัวแทนเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ กล่าว

สำหรับโครงการฯ นี้ นอกจากเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะอาชีพ และเรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจอาชีพในฝันของตนเองแล้ว ภายในงานมีตัวแทนเยาชนที่ได้เข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อแข่งขันชิงทุนสำหรับเป็นการตั้งต้นทำธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. รางวัลชนะเลิศของแต่ละจังหวัด จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท 2. รางวัลรองชนะเลิศของแต่ละจังหวัด จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท 3. รางวัล Top Vote 1 รางวัล ได้ทุนการศึกษา 10,000 บาท และ 4. รางวัลชมเชย ได้ทุนสมทบ Start Up คนละ 7,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2022-9200 ถึง 2 หรือ อีเมล Info@worldvision.or.th LINE: @worldvision-thai และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.worldvision.or.th

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 08-1494-5498

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Newsperfect

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก