ม.พะเยา ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเยาวชน สู่การสร้างแผนนโยบายแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้หารือกับ คุณผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย คุณเรอโนด์ เมแยร์ และเจ้าหน้าที่จาก UNDP ด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนสนับสนุนสหประชาชาติสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในโครงการ Thailand Policy Lab โดยในหนึ่งของโครงการนี้ เป็นการจัดทำนโยบายของเยาวชนเพื่อเยาวชน (Policy for Youth by Youth) รวมถึงการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดทำ SCG Localization พื้นที่การเรียนรู้และแคมเปญ SDG5 (Gender equality ความเท่าเทียมทางเพศ)

- 456844 - ภาพที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย กล่าวว่า การจัดทำนโยบายของเยาวชนเพื่อเยาวชนซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนิสิตมหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสร่วมโครงการเพื่อกำหนดนโยบายในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อพัฒนาประเทศตัวอย่างเช่น นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งแบบ ONSITEและONLINE เพื่อให้เยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชาติ ทั้งนี้รวมถึงกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและประเทศโดยมีผู้หญิงเป็นผู้นำเพราะผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการเป็นผู้นำ

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก วันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีแห่งชาติ ผู้หญิงจะเป็นหลักที่สำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในโลกใบนี้ แนวทางต่อไปคือเราจะต้องยึดแผนหลักของ UNDP ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่ โดยยึดหลักของ BCG และ Climate Change ที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน ที่กำลังเป็นตัวบั่นทอนทรัพยากรโลก

อีกประการที่สำคัญคือ การส่งเสริมให้มนุษย์มีสมรรถนะสูงโดยผ่าน Digital Platformโดยใช้การสื่อสารผ่านเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนาสังคมชุมชนและสามารถเข้าไปช่วยขจัดความยากจนได้ โดยการจัดหน่วยการเรียนรู้ที่มีระบบดิจิตอลแบบ Online – Offline Thailand Policy Lab หรือห้องปฏิบัติการนโยบายของประเทศไทย

คือหน่วยงานที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานโดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือ UNDP เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเพื่อผสมผสานนวัตกรรมให้กลายเป็นหัวใจของการออกนโยบาย เพื่อนโยบายที่รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีผู้คนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ โครงการเด็กและเยาวชนที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากำลังจัดทำนั้น เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน นิสิตและนักเรียนจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันกำหนดแผนนโยบายของชาติในด้านต่างๆ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง