ม.พะเยา จัดอบรม Up Skill ด้านการสื่อสารองค์กร กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ PR UP Network 2022

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม PR UP Network 2022 ภายใต้โครงการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนการทำงานสื่อสารองค์กร ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม KANTARY HILLS CHIANG MAI จังหวัดเชียงใหม่

Template3

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพร้อมมอบใบเกียรติบัตรกิจกรรม “Add News Ranking 2022” ซึ่งเป็นการจัดอันดับข่าวสารและกิจกรรมของคณะ กอง ศูนย์ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้เผยแพร่สื่อสารผ่านเว็บไซต์ www.up.ac.th เพื่อเป็นขวัญและกำลังที่ได้ดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรในการนำเสนอประเด็นข่าวสารที่รวดเร็ว ครอบคลุมและตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย อธิการบดีกล่าวว่า

การจัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่าย เพราะการสื่อสาร มีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ที่เป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ต้องมีทักษะและความสามารถในการจับประเด็น รู้จักเลือกสรรข่าวสารที่น่าสนใจและรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงรู้จักปรับตัวให้ทันเหตุการณ์ในโลกใบใหม่ เช่น ภาษา เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น การดำเนินงานที่มีตัวบ่งชี้จะทำให้เราทำงานอย่างมีเป้าหมาย และสามารถเป็นที่ยอมรับได้ ผลรางวัลที่ได้รับคือผลพลอยได้ เพื่อต่อยอดให้เราทำงานอย่างมีความสุข มีส่วนร่วม โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับและพัฒนาในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ได้กล่าวถึง นโยบายความร่วมมือเครือข่ายสื่อสารองค์กร รวมถึงทิศทางการบริหารงานด้านสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือในการนำเสนอประเด็นข่าวสารที่รวดเร็ว ครอบคลุมและตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย บรรยายเรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking University 2022” โดยจากการกำหนดกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic focus) ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community Engagement) มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยามีการดำเนินงานตามนโยบาย รวมถึงปรัชญา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกลุ่มนี้

การดำเนินงาน จึงมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จะสามารถกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายขององค์กรได้
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการจัดอันดับ(Ranking) ด้านต่างๆ คือ

1. THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS
2. THE IMPACT RANKING
3. SSCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
4. Webometrics RANKING WEB OF UNIVERSITIES
5. U-Multirank
6. WORLD UNIVERSITY RANKINGS
จากนั้น อาจารย์นิตยา บุญชุ่ม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่าน Web site มหาวิทยาลัยพะเยา” และ “การเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารองค์กร” รวมทั้งกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการสื่อสาร โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนกว่า 70 คน