ม.พะเยา ดำเนินการเชิงรุก! ตรวจ รายงานผลรายวัน ป้องกันและควบคุม Covid-19

กรณีมีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น และมีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาติดเชื้อ Covid-19 ด้วยนั้น มหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด และขอให้นิสิต บุคลากรดูแลตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด

ตามแนวทางการคัดกรอง ป้องกัน Covid-19 รวมถึงผลักดันให้นิสิตฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนมากที่สุดหลังจากคัดกรองแล้ว

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุม Covid-19 ตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง ด้วยวิธี RT-PCR detected ทำการเปิดหอผู้ป่วยรองรับผู้ติดเชื้อ โดยรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด ๖๗ เตียง และรองรับผู้ที่ผีผล ATK Positive ward ๒๓ เตียง เพื่อรอตรวจ PCR ซ้ำ นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนในการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลดอกคำใต้ โรงพยาบาลเชียงคำ และโรงพยาบาลสนาม อบจ. พะเยา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเปิดระบบให้นิสิตลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 โดยเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะทำการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัส เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสอบถามติดตามอาการนิสิตที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามในสังกัด อว.

พร้อมกันนี้ อธิการบดีลงตรวจพื้นที่เพื่อปรับเส้นทางการจราจรการขนส่งผู้ป่วยติดเชื้อ จากนั้น ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม อบจ. พะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมนิสิตที่รักษาตัวและปรึกษาหารือร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ถึงแนวทางการดูแลนิสิตภายหลังการกักตัวต่อไป

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง