ม.พะเยา ยกงานวิจัยการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ร่วมจัดแสดง ในงาน Thailand Research Expo 2022

มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดการนำเสนอผลงานภาคการประชุม ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

IMG 0409.JPG

ปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยาส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในชื่อ โครงการการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพะเยา ในรูปแบบการพัฒนาโมเดลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโคเนื้อ สนับสนุนระบบการเลี้ยงดูแบบครบวงจร และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งภายในนิทรรศการมีการจัดจำน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลประกอบการจากโครงการวิจัย อาทิเช่น แผ่นเนื้อโคขุนอบกรอบ เนื้อโคขุนอบแห้งทุบ เนื้อโคขุนสะเต๊ะ เนื้อโคขุนเสียบไม้ เนื้อโคขุนแพคส่วนต่างๆ ในชื่อแบรนด์ PhayaoBeef

ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาค เอกชน และสถาบันการศึกษาจำนวนมาก ให้การตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการกันอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะ บริเวณ Highlight zone ที่สามารถพบกับผลงานวิจัยที่เป็น Highlight ได้กว่า 20 ผลงาน และ 1 ในนั้นคือ นวัตกรรมอาหารผึ้ง นวัตกรรมที่จะมาช่วยตอบโจทย์ปัญหา อาหารผึ้งขาดเเคลน ขาดช่วง หรือช่วงฝนชุกผึ้งไม่สามารถหาอาหารได้เต็มที่ โดย ซึ่งมี ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นนักวิจัยร่วม ในโครงการดังกล่าว