ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้เข้ารับโล่ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๓ หน่วยงาน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล เป็นผู้แทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ดังกล่าว

- Coverข่าว 0 - ภาพที่ 1

โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดงานและให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๕” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒

ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค นับเป็นเวลา ๔๓ ปีแล้ว ที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือบริการในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ความระมัดระวังในการขายสินค้าหรือให้บริการผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและเกิดผลดีต่อสังคมรวมทั้งประเทศชาติ

- 5 1 - ภาพที่ 3

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลให้มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งการสร้างการรับรู้และความตระหนักในสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชนให้ตระหนักในสิทธิผู้บริโภค