ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มอบโดยปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ณ กระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของสถานศึกษาเป็นอย่างมากในการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดี สามารถบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้กองทุน ซึ่งส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนของสถานศึกษา กองทุนจึงได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ โดยกองทุนได้จัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง

one